Právě si prohlížíte Pojištění pro sociální jistoty členů

Pojištění pro sociální jistoty členů

Rizika, kterým jsou vystaveni hasiči, jsou značná a zaslouží si zvýšenou pozornost. Komora velitelů je přesvědčena, že členové jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) si zaslouží rozšířit sociální jistoty proti současnému stavu.  Nový občanský zákoník, který platí již několik roků, rozšířil náhrady za újmu (škodu) způsobenou třetí osobě. Doposud nebylo této, tak zásadní změně, věnována patřičná pozornost. Mít sjednáno pro členy JSDH jen pojištění pro případ úrazu, a ještě s nízkými pojistnými částkami bez denního odškodného, nedává členům JSDH dostatečné sociální jistoty. S ohledem na změny v právním systému, je dnes nutné myslet vedle úrazových rizik i na rizika spojená s odpovědností za případnou újmu. Komora velitelů hledala pojištění, které by krylo hlavní rizika, se kterými se setkáváme při zásahové činnosti. Dále aby pojistné částky sjednané pro případ úrazu členů JSDH a pro případ odpovědnosti za škodu byly významné pro případnou náhradu, aby nebyly jen symbolické. Ale také aby byla výše pojistného dostupná i pro menší zřizovatele JSDH, zejména pro kategorie jednotek JPO V. I přes takto náročné zadání Komora velitelů našla pojistitele, se kterým uzavřela dne 29.9.2015 rámcovou pojistnou smlouvu na pojištění “Florián”. Pojistitelem je Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1/655, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60197501, která má své kořeny velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí – Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banky Slavie. Základy pojišťovny byly položeny již v roce 1868. Pojišťovna má kromě standardních druhů pojištění rovněž zkušenosti s pojištěním záchranářských organizací, protože má například již několik roků uzavřenou pojistnou smlouvu s Horskou službou ČR. Rozsah pojištění “Florián” je touto smlouvou sjednán tak, aby co nejvíce zmírnilo případné následky vzniklé na zdraví nebo újmy při výkonu služby členů jednotek SDH. Exkluzivní pojištění “Florián” je speciálně upraveno tak, aby zohledňovalo specifické podmínky výkonu služby členů JSDH. Pojistné je stanoveno podle jednotlivých kategorií jednotek požární ochrany – JPO II, JPO III a JPO V a dle našeho názoru je dostupné i pro menší zřizovatele, popřípadě, aby si jednotku SDH mohli pojistit samotní členové. Komora velitelů sjednala pojištění ve prospěch členů JSDH zřízených v souladu s ust. § 65 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění v rozsahu a za podmínek uvedených v rámcové smlouvě. Pojištěnými jsou členové JSDH, kteří mají uzavřenou platnou smlouvu (dohodu) se zřizovatelem a jsou zdravotně způsobilí v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Rozsah pojištění na jednoho člena:

Úrazové pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ úrazu:

Riziko Pojistná částka
Smrt úrazem:400.000,- Kč
Trvalé následky:400.000,- Kč
Denní náklady léčení:300,- Kč

který utrpěl člen JSDH a který nastane při plnění úkolů podle ust. § 70 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  v platném znění.

Výše uvedené sjednané limity pojistného plnění a pojistné částky platí pro každého pojištěného (člena JSDH), jako kdyby pro každého z nich byla sjednána samostatná pojistná smlouva.

Pojištění úrazu je sjednáno bez spoluúčasti.

Územní platnost pojištění je Česká republika.

Pojištění odpovědnosti za škodu (újmu)Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému: 

  • na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného,
  • na hmotné věci movité (vč. zvířete) i nemovité (dále jen „věc“) jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, resp. poraněním či usmrcením zvířete,
  • v příčinné souvislosti se škodou či újmou uvedenou pod písm. a) nebo b), pokud se na takovou škodu či újmu vztahuje sjednané pojištění (tzv. následná finanční škoda či újma),

a to v souvislosti s výkonem činnosti člena při plnění úkolů JSDH podle ust. § 70 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  v platném znění. 

Rozsah pojištěníPojistná částka:
Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu10.000.000,- Kč
Odpovědnost za tzv. čistou finanční újmu (sublimit)  1.000.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti je sjednáno se spoluúčastí 1.000,- Kč.

Územní platnost pojištění je Česká republika.

Účinnost pojištění nově nahlášených členů JPO nastává vždy od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení Přihlášky do pojištění.

Roční pojistné na jednoho nejmenovaného člena činí:

Kategorie jednotky SDHJPO VJPO IIIJPO II
Roční pojistné175,- Kč275,- Kč375,- Kč

Upozornění! Pojištění by mělo být uzavřeno nejméně na základní početní stavy členů stanovených právním předpisem pro příslušnou kategorii jednotky SDH:

Kategorie  Základní (minimální) počet členů JSDH
JPO II/112
JPO II/224
JPO III/112
JPO III/224
JPO V9

Pojištění je možné sjednat prostřednictvím vyplněné a podepsané přihlášky do pojištění. Přihlášku podepsanou odpovědnou osobou (statutárním orgánem) zřizovatele a velitelem jednotky v elektronické podobě (naskenovanou) je nutné zaslat na adresu pojisteni@komoravelitelu.cz. Povinnnost uhradit pojistné za přihlášku, jejíž účinnost nastala v daném měsíci, je stanovena do 15. dne daného měsíce. Pojistné je sjednáno jako jednorázové. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na účet pojistitele. Případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu pojisteni@komoravelitelu.cz. Hlášení pojistné události: Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu prostřednictvím e-mailu pojisteni@komoravelitelu.cz Komoře velitelů.

Bližší informace k pojištění naleznete v přílohách: