KOMORA VELITELŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Základem činnosti Komory je prosazovat odpovídající uznání zásahových dobrovolných hasičů, kteří tvoří neopomenutelnou základní složku Integrovaného záchranného systému.

účel komory

Účelem Komory, jako dobrovolné profesní organizace, je společný zájem velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů pomáhat těmto jednotkám a jejich zřizovatelům, vytvářet zejména podmínky pro rozvoj a zkvalitňování jejich činnosti při plnění úkolů na úseku požární ochrany.
Přirozeným záměrem Komory je prosazovat odpovídající uznání jednotek sborů dobrovolných hasičů, jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku.

CÍLE KOMORY

KOMORA MÁ NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE:

 • prosazovat odpovídající uznání činnosti JSDH jako neopomenutelné součásti vysoce společensky žádoucího humanitárního systému pomoci při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí pro zmírnění ztrát a následků na životech, zdraví a majetku,
 • předkládat odborné návrhy, studie, připomínky a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných předpisů, zlepšení ekonomického zabezpečení a postavení JSDH, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku, personálních, materiálních, technických a dalších podmínek pro činnost JSDH,
 • zvyšovat profesní odbornost a způsobilost velitelů a členů JSDH,
 • zlepšovat podmínky pro výkon činnosti a sociální jistoty členů JSDH,
 • poskytovat zkušenosti a poznatky z činnosti JSDH pro rozhodování příslušných orgánů a seznamovat s nimi veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků s cílem propagovat dobrovolnou činnost členů JSDH u veřejnosti,
 • organizovat semináře, konference a diskusní fóra o aktuální problematice požární ochrany a JSDH a poznatky z těchto setkání vhodně prezentovat. Podporovat publikační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti obcí a práce zejména pak při zdolávání požárů a řešení mimořádných událostí,
 • spolupracovat s tuzemskými a zahraničními sdruženími shodného či obdobného charakteru, jako je Komora,
 • podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat potřebnou úroveň přeshraniční a příhraniční spolupráci mezi jednotlivými JSDH, tuto rozvíjet a zkvalitňovat,
 • sledovat a rozšiřovat vědeckotechnické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti požární ochrany a záchranářských služeb,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění výše uvedených poslání, zejména formou členských příspěvků, sponzorských příspěvků, darů a vlastní činností, podporovat, pomáhat a podněcovat vznik jakýchkoli dalších aktivit, o nichž se Komora domnívá, že se budou podílet na výsledcích její činnosti,
 • sjednotit zastupování JSDH, jakožto základní složky IZS v ČR.

SEKCE KOMORY

fire-421162_1920

VÝKON SLUŽBy

Výkon služby je veškerá činnost zabezpečující základní úkoly jednotek požární ochrany včetně zabezpečení jejich akceschopnosti.

fire-499790_1920

PÉČE O ČLENY JEDNOTEK

Péči o členy zásahových dobrovolných jednotek je nutné zlepšit. Např. vyrovnat výši odškodnění na úroveň hasičů z povolání ad.

the-czech-crown-3980871_1920

FINANCOVÁNÍ JEDNOTEK

Financování dobrovolných zásahových jednotek je hluboce podhodnoceno, Ročně chybí nejméně okolo 1,5 miliardy korun.

maneuver-867551_1920

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A VÝCVIK

Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport.

judge-gavel-and-law-books

LEGISLATIVA

Úkolem Sekce legislativy je analyzovat současné právní předpisy a navrhovat jejich úpravu s cílem zkvalitňovat výkon služby.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZÁBRANA ŠKOD

Sekce zábrany škod se zaměřuje na předcházení požárů, snižování následků živelních pohrom a mimořádných událostí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:Komora velitelů dobrovolných hasičů, z.s.
04121376
Spisová značka:L 7321 vedená u Krajského soudu v Plzni
Právní forma:Spolek
Sídlo:Skvrňany č.ev. 2394, 318 00 Plzeň
E-mail:info@komoravelitelu.cz
Prezident Komory:Vlastimil Malina, statutární zástupce
Viceprezident Komory:Ing. Ján Chlebo, statutární zástupce

Členství

ČLENSTVÍ V KOMOŘE JE DOBROVOLNÉ

ČLENEM SE MŮŽE STÁT VELITEL JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, KTERÝ:

 • splňuje předepsanou odbornou způsobilost,
 • byl řádně jmenován zřizovatelem a
 • aktivně vykonává funkci velitele.

Z výše uvedeného je zřejmé, že členem komory se může stát velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, který tuto funkci vykonává a za činnost této jednotky odpovídá. Tímto vzniká prostředí, ve kterém mohou velitelé jednotek řešit společné problémy, předkládat odborné návrhy, studie, připomínky a doporučení orgánům státní správy a samosprávy pro nezbytnou úpravu obecně závazných předpisů, zlepšení ekonomického zabezpečení a postavení JSDH, zkvalitňování řízení, organizace, výcviku, personálních, materiálních, technických a dalších podmínek pro činnost JSDH.

Členství vzniká na základě přihlášky po splnění podmínek pro vznik členství.

Člen Komory je povinen dodržovat její stanovy, aktivně se podílet na její činnosti v některé z odborných skupin (sekci) Komory a platit roční členské příspěvky ve výši stanovené Radou.

Pokud máte zájem o členství a splňujete uvedené podmínky stanov Komory, zašlete vyplněnou přihlášku s přiloženým platným jmenovacím dekretem na e-mail info@komoravelitelu.cz. Na téže adrese je možné získat další informace.

Ke stažení: