Právě si prohlížíte Sice docela pozdě, ale přeci nějaký posun

Sice docela pozdě, ale přeci nějaký posun

Je to už docela dávno, kdy Komora velitelů upozornila na nutnost úpravy nařízení vlády č.34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany. Již 7.10.2015 jsme uveřejnili na našich stránkách příspěvek o tom, že toto nařízení vlády bylo naposledy novelizováno už v roce 2002. Od této novelizace došlo k mnoha změnám právního prostředí, které upravuje nejen náš život, ale i oblast požární ochrany. Proto jsme apelovali na to, aby byly provedeny nutné úpravy nařízení vlády tak, aby v případě poškození zdarví nebo úmrtí při zásahu kteréhokoli hasiče bylo jeho odškodnění nebo odškodnění pozůstalých srovnatelné s odškodněním příslušníka HZS. 

V listopadu roku 2015 jsme proto uplatnili požadavek na změnu výše uvedeného nařízení vlády u generálního ředitelství HZS ČR, které nám dopisem ze dne 1.2.2017 oznámilo, že “…. V současné době se zaměřujme na dlouhodobé oblasti pro řešení některých problémů u členů jednotek SDH obcí, které byly předmětem jednání představitelů SH ČMS a MV v červnu 2015. V kontextu této problematiky jednáme s MPSV o problematice nemocenských dávek, které jsou pro členy jednotek SDH obcí palčivější, než Vámi uvedený problém s výší odškodnění…..”.  O tzv. “palčivé problematice nemocenských dávek” s minimálním dopadem na členy jednotek SDH obcí jsme již psali dne 12.5.2016 v článku “Jak je to vlastně s novelou o nemocenském pojištění?”. Tento minimální dopad na státní rozpočet byl vyčíslen přibližně ve výši 27.000,- Kč, jak je uvedeno v tiskové zprávě MVPSV ze dne 11.5.2016. Z toho vyplývá otázka, zda se vůbec jednalo o palčivější problém ve srovnání s odškodňováním újmy na zdarví?

Na nutnost změny výše uvedeného jednorázového odškodňování úrazů členů jednotek SDH jsme upozornili dopisem ze dne 6.6.2016 také bývalého předsedu vlády. Dále jsme na tento problém poukázali dopisem ze dne 24.7.2017 adresovaným členům vlády, hejtmanům a dalším politickým představitelům. Také jsme se zúčastnili jednání se zástupci MV ČR dne 14.9.2017 v Plzni za účasti primátora města Plzně, kde jsme opětovně poukázali na značné rozdíly mezi odškodněním úrazů příslušníka HZS a ostatních hasičů. Přítomní účastníci se nad takovými rozdíly nevěřícně pozastavovali.

A nyní snad dospělo generální ředitelství HZS ČR konečně k tomu, že je odškodnění úrazů daleko palčivějším problémem, než nemocenská s dopadem do státního rozpočtu ve výši 27.000,- Kč. Pan generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba v Hasičských novinách č.2-2018 mimo jiné uvedl: “Dále pak se připravuje legislativní řešení zvýšení jednorázového odškodnění v případě úmrtí, tak aby byla tato částka na obdobné výši úmrtného jako tomu je u příslušníka bezpečnostního sboru….”.  Pan generální ředitel hovoří o jednorázovém odškodnění a zároveň o částce obdobné výši úmrtného u příslušníka bezpečnostního sboru. Ale to jsou dvě rozdílné náhrady poskytované příslušníkům resp. pozůstalým:

  1. Úmrtné náleží  podle § 164 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon 361/2003 Sb.)  každému pozůstalému, skončí-li služební poměr příslušníka ve služebním poměru jeho úmrtím, a to ve výši dvanáctinásobku (do 31.12.2017 to bylo ve výši trojnásobku) měsíčního služebního příjmu zemřelého příslušníka. Pro účely úmrtného se za pozůstalého považuje manžel, manželka, nezaopatřené dítě a za podmínky, že příslušník je povinen poskytovat výživu, také rodič nebo další osoba. Jak je uvedeno, na úmrtné je nárok při jakémkoli úmrtí (nemusí se jednat jen o služební úraz nebo nemoc z povolání). 
  2. Jenorázové odškodnění náleží příslušníkovi, jehož služební poměr skončil podle § 42 odst. 1 písm. h) zákona 361/2003 Sb.v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání, a to ve výši 230.000,- Kč. Tato částka se každoročně valorizuje a v roce 2018 činí necelých 364.000.- Kč.
  3. Každý pozůstalý má nárok na jednorázové odškodnění podle § 109 zákona 361/2003 Sb. Jednorázové odškodnění pozůstalých se poskytne pozůstalému manželovi příslušníka a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 400 000 Kč (do 31.12.2017 to bylo ve výši 200.000,- Kč), a každému rodiči příslušníka, jestliže s ním žil v domácnosti, ve výši 240 000 Kč (do 31.12.2017 to bylo ve výši 100.000,- Kč).

Ostatním hasičům  (členům jednotek SDH obcí, zaměstnancům právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazenému do jednotky hasičského záchranného sboru podniku, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členu požární hlídky), kteří při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události) utrpěli poškození na zdraví, jehož následkem se stali osobou se změněnou pracovní schopností nebo částečně invalidním nebo invalidnímpodle současné právní úpravy náleží:

  1. Úmrtné není v právním předpisu pro ostatní hasiče upraveno. Avšak podle § 271i zákoníku práce náleží pozůstalým jednorázové odškodnění. To přísluší  pozůstalému manželovipartnerovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240.000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší dále rodičům zemřelého, jestliže žili ve domácnosti, v úhrnné výši nejméně 240.000 Kč; jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.
  2. Jednorázové odškodnění podle nařízení vlády č. 34/1986 o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany ve výši sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. V roce 2018 činí tato částka necelých 200.000,- Kč až 337.000,- Kč podle toho, zda bude přiznán sedminásobek nebo dvanáctinásobek průměrné mzdy.
  3. Každý pozůstalý má nárok na jednorázové odškodnění. Dítěti poškozeného ve výši šestinásobku průměrné mzdy (168.000,- Kč), manželu  poškozeného ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy (112.000,- Kč), rodičům poškozeného v úhrnné výši čtyřnásobku průměrné mzdy (112.000,- Kč) a dalším osobám, které byly odkázány výživou na poškozeného, do úhrnné výše čtyřnásobku průměrné mzdy (112.000,- Kč).

Z výše uvedeného je zřejmé, že u čtyřčlenné rodiny, v případě úmrtí člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazené do jednotky hasičského záchranného sboru podniku a nebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku na následky úrazu je v současné době  odškodnění pozůstalých nižší o více jak 1.250.000,- Kč oproti odškodnění pozůstalých příslušníka HZS. 

Závěrem je třeba uvést, že vedení MV-HZS ČR muselo již v průběhu roku 2016 vědět o tom, že dojde ke změně služebního zákona, jehož součástí je úprava výše uvedených náhrad pro příslušníky včetně úmrtného. Je smutné, že pro ostatní kolegy hasiče nezabezpečili souběžně změnu, která by tento ničím neodůvodněný rozdíl, narovnala. Přestože bylo HZS upozorněno na tyto propastné rozdíly, tak až teprve nyní se prostřednictvím generálního ředitele HZS dozvídáme, že je nutné jednorázové odškodnění zvýšit. Sice docela pozdě, ale přeci nějaký posun.