Právě si prohlížíte Přijetí u ministra vnitra

Přijetí u ministra vnitra

Dne 15.5.2018 přijal ministr vnitra ČR pan Mgr. Lubomír Metnar zástupce Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s. Zástupci pana ministra seznámili s legislativními návrhy Komory. 

Pan ministr se zejména zajímal o Komorou předložený návrh na změnu nařízení vlády č. 34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, který má za cíl vyrovnání značných rozdílů mezi odškodňováním příslušníků HZS a členů jednotek

SDH včetně jednotek požární ochrany podniků. A dále o návrh na úpravu vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, jehož cílem je upravit financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. 

V průběhu jednání došlo i na témata odpovědnosti člena jednotky za vzniklou újmu, financování požární techniky a požárních zbrojnic, stav odborné přípravy členů jednotek, motivace těchto členů, nutnost řešení řidičských oprávnění skupiny C pro nové strojníky ad.
Pan ministr vnitra se vyjádřil, že bude hledat cesty, jak podpořit jednotky SDH obcí a přislíbil, že nechá posoudit Komorou předložené návrhy.