Právě si prohlížíte Periodické zdravotní prohlídky

Periodické zdravotní prohlídky

Téma periodických zdravotních prohlídek je stále živé. Zjistili jsme, že některé jednotky sborů dobrovolných hasičů (jednotky SDH) podrobují své členy, kteří jsou nositeli dýchací techniky (NDT), periodickým zdravotním prohlídkám jednou ročně. Někteří velitelé odůvodňují tento svůj postup tím, že NDT jsou zařazeni pro posouzení zdravotní způsobilosti

v I. kategorii, podle kteréje údajně povinnost absolvovat periodickou zdravotní prohlídku jednou ročně. Jak to tedy je?

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH je vyžadována podle ustanovení § 65 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. Podle ust. § 65  odst. 8 písm. b) vláda stanovila prováděcím předpisem, nařízením vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek SDH dále (jen “Nařízení vlády”), organizaci, druhy a termíny preventivních zdravotních prohlídek zaměstnanců podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, obsah lékařského posudku, seznam nemocí, vad a stavů, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr.

Z výše uvedené vyplývá, že Nařízení vlády upravuje preventivní zdravotní prohlídky čtyř typů. Zdravotní prohlídky vstupní, periodické, mimořádné a výstupní.  Rozsah vyšetření je prováděno podle pracovní zátěže hasičů podle vykonávané činnosti odpovídající zastávané funkci, kterou udává příloha č.1 Nařízení vlády v kategoriích I až IV. Kategorie určují zdravotní hodnocení podle charakteristiky činnosti hasiče v určité funkci. 

Členové jednotky vykonávající funkce hasič, strojník, technik, velitel družstva a velitel jednotky jsou zařazeni pro posouzení zdravotního způsobilosti v kategorii IV přílohy č. 1 Nařízení vlády. Členové jednotky SDH, nositelé dýchací techniky, jsou zařezeni do kategorie I.

U preventivních zdravotních prohlídek jsou stanoveny jejich intervaly pro jednotlivé typy jednotek požární ochrany. Periodická preventivní zdravotní prohlídka se provádí jednou za 2 roky u každého člena jednotky SDH. V Nařízení vlády není stanovena povinnost pro NDT podrobit se preventivní zdravotní prohlídce jednou ročně. U nositele dýchací techniky se však podle ust. §2 odst. 4 Nařízení vlády navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření.

Roční požadavek na preventivní zdravotní prohlídku jednou za rok je stanoven v Čl. 7 odst. 1 písm a) Pokynu generálního ředitele HZS ČR SIAŘ č. 30/2006 Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru. Toto ustanovení bylo novelizována Pokynem generálního ředitele SIAŘ č, 58/2013, kde v čl. 7 odst. 1 písm. a) se za slova „12 měsíců“doplňují slova „ ; stanoví-li orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím vydaným podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jinou lhůtu lékařské preventivní prohlídky, platí lhůta stanovená vtomto rozhodnutí“. Jak z výše uvedeného vyplývá, tento Pokyn upravuje chemickou službu Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro jednotky SDH byl v souladu s ust. § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů vydán Pokyn generálního ředitele HZS ČR SIAŘ č. 25/2009 Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí  a SDH  podniků (dále jen „řád výkonu služby“), který kromě jiného také upravuje v čl 6/CH odst. 1 písm a) zdravotní způsobilost pro nositele dýchací techniky. Podle tohoto Pokynu smí izolační dýchací přístroj používat pouze uživatel dýchací techniky, jehož poslední  zdravotní prohlídka není starší 24 měsíců u člena dobrovolné jednotky.

Komora velitelů v souladu se svými cíli, navrhuje změnu nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předložené novely ustanovení § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen „člen jednotky“), ve znění pozdějších předpisů je prodloužit
interval mezi periodickými zdravotními prohlídkami členů jednotek z 2 roků na 4 roky a zavedení povinnosti člena jednotky čestně prohlásit podle vzoru uvedeného v příloze č. 5, že nedošlo ke změnám jeho zdravotního stavu od poslední periodické zdravotní prohlídky a že je člen jednotky zdravotně způsobilý k výkonu funkce, do které je zařazen.

Odkaz na navrženou novelu.