Právě si prohlížíte Jednorázové odškodňování úrazů

Jednorázové odškodňování úrazů

Jednorázové mimořádné odškodňování při plnění úkolů požární ochrany v souladu s ust. § 81 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění je prováděno nařízením vlády č.34/1986 o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany v platném znění.

Vláda podle odst. 1 tohoto svého nařízení stanovuje, v kterých případech a v jakém rozsahu náleží poškozenému a pozůstalým po poškozeném, kromě nároků podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů, i jednorázové mimořádné odškodnění, a kdy je možné takové odškodnění přiznat osobám, které byly na poškozeného odkázány výživou.

Podle výše uvedeného nařízení vlády jednorázové mimořádné odškodnění náleží

  • zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazenému do jednotky hasičského záchranného sboru podniku, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členu požární hlídky (dále jen “člen”),který při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události anebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů a
  • občanu, který při osobní pomoci, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo záchraně osob nebo majetku při požáru nebo při záchranných pracích, při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo s jejich vědomím anebo na výzvu obce

utrpěl poškození na zdraví, jehož následkem se stal osobou se změněnou pracovní schopností nebo částečně invalidním nebo invalidním (dále jen “poškozený”).

Přiznané jednorázové mimořádné odškodnění se poskytuje ve výši sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok (dále jen “průměrná mzda”) podle stupně poškození na zdraví a s přihlédnutím k míře ztížení společenského uplatnění, k podílu poškozeného na zdolávání požáru nebo záchranných pracích, jakož i k osobním, rodinným a sociálním poměrům poškozeného.

Nařízení vlády bylo naposledy novelizováno v roce 2002. V průběhu období od této novelizace došlo k mnoha změnám právního prostředí, které upravuje požární ochranu. Proto je na místě na tyto změny reagovat a nařízení vlády upravit tak, aby v případě, že dojde k poškození zdarví u kteréhokoli hasiče, bylo jeho odškodnění nebo odškodnění pozůstalých srovnatelné. To bohužel v současné době není. Proto Komora velitelů navrhla změnu tohoto nařízení tak, aby výše odškodnění hasičů podle tohoto právního předpisu bylo srovnatelné v rámci jednotek požární ochrany.

Dále Komora velitelů navrhuje rozšířit odškodnění v případě úmrtí člena o náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem opět proto, aby takové odškodnění bylo srovnatelné pro všechny jednotky požární ochrany.

Rozdíly mezi jednotlivými jednotkami požární ochrany nejsou zanedbatelné. V případě odškodnění úrazu člena je v současné době rozdíl v rozmezí od 24.856,- Kč do 149.926,- Kč. U pozůstalých je rozdíl na jedno dítě 147.106,- Kčmanžela 198.832,- Kč a jednoho rodiče 47.690,-Kč.

Návrh na novelizaci uvedeného právního předpisu je vypracován a Komora je přesvědčena, že nutnost novely tohoto právního předpisu je na místě.