Právě si prohlížíte Jak získat odpovídající náhradu nákladů za zásahy jednotky SDH obce?

Jak získat odpovídající náhradu nákladů za zásahy jednotky SDH obce?

Nedávno jsem v článku „Neskutečné! Stát si váží hasičů tak, že jim platí za zásah mrzkých 357,- Kč!“ poukázal na nízké, až by se dalo říci, skoro nestydaté náhrady poskytované obcím za vzniklé náklady, které souvisí se zásahy jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů mimo jejich územní obvod (zásahy jednotek SDH).

Současná praxe v úhradách náhrad nákladů za uskutečněné zásahy jednotek SDH je docela neobvyklá. Místo toho, aby uvedené náhrady SDH uhradil krajský úřad přímo, jsou propláceny velice komplikovaně, a to prostřednictvím dotací. Mimo jiné i jejich obsluha stojí nezanedbatelné finance. Povinnost uhradit obcím náklady za tyto zásahy je uložena krajským úřadům podle ust. § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. To znamená, že obec má nárok na úhradu veškerých nákladů související se zásahy jednotek SDH. Nesoulad je v tom, že ačkoli jsou tyto náhrady nákladů nárokové, tak úhrada formou dotace zvyšuje

administrativní náročnost (vyhlášení dotace, žádosti, vyhodnocení atd.), ale i to, že nemusí být náhrada plně uhrazena, protože na dotaci není právní nárok (např. nedostatek finančních zdrojů, což se velice často děje, protože v letošním roce bylo v dotačním titulu poskytnuto jen 52 194 731,00 Kč pro všechny jednotky v ČR). Zajímavostí je, že když není žádosti zcela vyhověno (lze číst jako, že je nedostatek financí), HZS vyzve písemně žadatele k úpravě žádosti.

Na základě výše uvedeného jsem přesvědčen, že krajský úřad má zákonnou povinnost uhradit celkové náklady související se zásahy jednotek SDH a je jedno zda část uhradí formou dotace ve stanovené výši např. 800,- Kč za 5hodinový zásah a zbytek uhradí jinou formou.

I laikovi musí být zřejmé, že paušální náhrada ve výši 800,- za 5hodinový zásah (160,- Kč/hod.) je nedostatečná a že skutečné náklady jsou daleko vyšší. Pro stanovení objektivní výše paušální náhrady nákladů za zásah jednotek SDH lze analogicky vycházet z paušální částky 5 600,- Kč za každou započatou hodinu. Uvedená částka je stanovena podle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 325/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o HZS“), která je nárokována za zásahy jednotek HZS i jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí u dopravních nehod a u událostí způsobených úmyslným protiprávním jednáním osob (např. úmyslné založení požáru). Podle HZS ČR paušální částka obsahuje náklady, které vznikají v souvislosti se zásahem příslušné jednotky požární ochrany. Proto uvedenou paušální částku je možné požadovat též jako náhradu nákladů za srovnatelné zásahy jednotek SDH. Potvrzuje to například výpočet, který poskytl Hasičský záchranný sbor ČR dopisem č.j. HSUL- 5843-3/KKŘ-2017 (zde je odkaz) jako informaci o celkové výši nákladů souvisejících s uhašením, popřípadě další sanací požáru (včetně dalších odborných činností) a úplnou likvidací požáru, a to jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnost, že u obdobných zásahů je uplatňována paušální částka 5 600,- Kč za započatou hodinu, měly by obce s péčí řádného hospodáře požadovat vyrovnání nároku na plnou úhradu nákladů za uskutečněné zásahy jednotek SDH za dané období. Zde je odkaz na dopis, ve kterém je tento požadavek specifikován a odůvodněn

Ing. Ján Chlebo
velitel jednotky obce
a člen Komory velitelů jednotek SDH