Právě si prohlížíte Jak je to vlastně s novelou o nemocenském pojištění?

Jak je to vlastně s novelou o nemocenském pojištění?

Včera (11.5.2016) vláda schválila návrh změny zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kterým vláda podpořila dobrovolné hasiče tím, že výše nemocenského v případě onemocnění bude činit 100% vyměřovacího základu. Pro komplexní orientaci je nutné k ohlášené změně uvést další informace:

  1. V případě úrazu, který člen jednotky SDH utrpěl při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce, je již dnes v právních předpisech stanoveno, že členovi náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené úrazem a plnou výší náhrady mzdy nebo platu  a plnou výší nemocenského (tedy nárok na náhradu 100%). Úraz člena jednotky je v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 odškodňován obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů.
  2. Uvedená novela přiznává pro členy jednotek SDH výši nemocenského za kalendářní den 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy člen byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.
  3. Nemocenská však není vyplácena prvních 14 dnů, ale je zaměstnavatelem vyplácena náhrada mzdy, přitom náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti . Výše uvedená náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních 14 pracovních dnů je podle § 192 odst. 2 zákoníku práce ve výši 60% průměrného výdělku.Uvedená novela tak neřeší náhradu mzdy od čtvrtého do čtrnáctého dne, která zůstává stále ve výši 60% průměrné mzdy jako dosud. Náhrada se počítá jen za pracovní dny. Lze tedy očekávat, že většina pracovních neschopností (vyjma 100% náhrad za úrazy, ke kterým se vztahují jiná ustanovení zákoníku práce), bude ukončena do 14 dnů.
  4. Novela přiznává náhradu mzdy nebo odměny členovy jednotky SDH povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky. Není jasné, jak bude postupováno v případě, kdy jednotce SDH bude vyhlášen poplach ohlašovnou požárů?

Bude potřeba vyčkat na praxi, jak bude prokazováno, že k pracovní neschopnosti člena jednotky SDH došlo z důvodu, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky SDH.