DÁRCOVSTVÍ A PODPORA

Posláním Komory velitelů dobrovolných hasičů je mimo jiné prosazovat a pomáhat zvyšovat společenské uznání zejména těch dobrovolných hasičů, kteří s vysokou mírou rizika pro sebe samotné i své blízké nezištně a obětavě zasahují a zabezpečují výkon služby v jednotkách SDH obcí, které jsou základní složkou Integrovaného záchranného systému. 

Komora velitelů vytváří ekonomické, technické, personální a další podmínky pro naplňování poslání Komory.

K naplňování výše uvedeného poslání Komora zřídila Hasičský fond Komory velitelů, který je zdrojem finančních prostředků vedených v samostatné účetní evidenci v rámci účetnictví Komory a je tvořen zejména členskými příspěvky přispívajících členů Komory, finančními příspěvky dárců a Komory a výnosy z majetku Fondu Komory.

Přispívatelem do Fondu Komory může být fyzická i právnická osoba, která chce podporovat účel a poslání Komory v souladu se Statutem Hasičského fondu Komory velitelů. Připsáním příspěvku na účet Komory se přispívatel stává podle čl. IV bod 4 stanov Komory přispívajícím členem Komory po dobu kalendářního roku, ve kterém byl příspěvek splacen. Příspěvek fyzické osoby činí nejméně 100,- Kč a u právnické osoby nejméně 1.000,- Kč.

Komora velitelů informuje jedenkrát ročně přispívatele o činnosti a hospodaření Fondu formou výroční zprávy.

Fond Komory spravuje Výkonný výbor Fondu.

Pokud se nás, kteří v jednotkách dobrovolných hasičů obcí pomáháme i přes vysokou míru rizika nezištně pomáháme druhým, rozhodnete finančně podpořit, svůj příspěvek můžete zaslat na náš k tomu zvlášť zřízený účet u UnicreditBanky č.: 

150 150 150 2 / 2700

Komora velitelů dobrovolných hasičů poskytne na vyžádání dárce prostřednictvím e-mailu info@komoravelitelu.cz  potvrzení o poskytnutí daru a jeho účelu.

Dozorčí rada zejména:

    1. vykonává dohled nad činností Fondu,
    2. předkládá nejméně dvakrát ročně zprávu o své činnosti Výkonnému výboru a Radě Komory

Komora velitelů děkuje jménem zásahových dobrovolných hasičů všem dárcům za poskytnutý příspěvek.