f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Financování jednotek SDH v některých souvislostech

Financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je skloňováno snad ve všech pádech. Na jedné straně jsou oprávněné finanční požadavky, které jsou objektivně doložitelné, na straně druhé jsou tvrzení, že finančních prostředků v rozpočtu není tolik, kolik by bylo potřeba. Ale je tomu skutečně tak?

Předně je třeba zmínit výše uvedené objektivní potřeby. Víme, kolik je jednotek SDH obcí v České republice.  Podle statistiky z roku 2016 je jich celkem 6.987, z toho je 236 kategorie JPO II, 1.342 kategorie JPO III a 5.409.kategorie JPO V. Z toho vyplývá, že je celkem 1.578 jednotek kategorie JPO II a JPO III. Podle vyhl.

č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany je stanoven základní početní stav členů jednotek požární ochrany a minimální vybavenost těchto jednotek požární technikou a věcnými prostředky. Takže jinými slovy víme, jaká má být v požární zbrojnici minimální vybavenost a kolik hasičů má mít jednotka podle příslušné kategorie.

Provedli jsme výpočet ročních finančních výdajů pro jednotlivé kategorie jednotek SDH obcí v rozsahu výše uvedené vyhlášky, s ohledem například na dobu opotřebení, vynášecí dobu a na současné ceny požární techniky a věcných prostředků. Do výpočtu nebyly zahrnuty výdaje např. na neplánované opravy techniky, pojištění, náhradu mezd, provoz hasičských zbrojnic (např. elektro, plyn, voda, topení...), výdaje na činnost jednotky při mimořádných událostech, na stabilizaci a získávání nových členů.

Výsledkem uvedeného výpočtu je skutečnost, že obce by měly na provoz jednotek SDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V vynakládat celkem v České republice částku 1.140.838.260,- Kč. Podle údajů, které má Komora velitelů k dispozici z Ministerstva financí ČR, obce na tyto činnosti vynakládaly v roce 2015 celkem částku 681.365.000,- Kč. Z tohoto zjištění vyplývá, že výdaje na požární ochranu jsou ročně podfinancovány o částku -459.473.260,- Kč.

Na druhé straně je třeba upozornit, že z územních rozpočtů (obcí a krajů) je financována činnost a technika HZS. V roce 2015 činila tato finanční částka 491,6 mil. Kč, z toho jen na požární techniku činila 345,5 mil. Kč. Stát přitom na požární techniku a požární zbrojnice vyčlenil pro dobrovolné jednotky obcí dotaci jen ve výši 310 mil. Kč, tedy méně o -35,5 mil. Kč, než je hrazeno ve prospěch HZS z územních rozpočtů. Otázkou je, proč finanční prostředky z územních rozpočtů (vyjma smlouvy o zajištění činnosti jednotky PO podle §69a) nejsou určeny výhradně pro jednotky zřízené územními celky?

Zaměříme-li se na financování požární techniky např. jen u jednotek JPO II a JPO III, tak podfinancování je rovněž zřetelné. Z výše uvedené vyhlášky vyplývá, jaká má být minimální vybavenost těchto jednotek požární technikou. Podle přílohy č. 4 uvedené vyhlášky mají být tyto jednotky vybaveny minimálně jednou cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS) a jedním dopravním automobilem (DA). Navíc v některých jednotkách může být vyžadován automobilový žebřík nebo plošina.  V ČR by tak mělo být v dobrovolných jednotkách celkem minimálně 1.578 ks CAS a 1.578 ks DA. Orientační životnost byla stanovena v příloze č. 3 Řádu strojní služby, a to pro CAS 10 roků (vozidla pořízená po roce 2000), resp. 8 roků (vozidla pořízená po před rokem 2000) a 16 roků pro DA. Převedeme-li tyto skutečnosti do řeči čísel, zjistíme, že je potřeba na obměnu požární techniky u jednotek JPO II a JPO III celkem 1.487.700.000,- Kč. A jaká je skutečnost?

Vláda na svém jednání dne 14.6.2017 projednávala informaci k jí schválenému materiálu "Řešení některých oblastí k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany", jejíž součástí je i část týkající se investičních dotací na požární techniku a požární zbrojnice, které jsou schváleny ve výši 310 mil. Kč (vč. požárních zbrojnic). Podle prezentace vlády i Sdružení hasičů ČMS by se zdálo, že v posledním období dochází vlivem těchto dotací ke zlepšení obměny zastaralých požárních automobilů, které jsou povinny mít ve své výbavě jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Přitom z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že je třeba jen na obnovu požární techniky, bez požárních zbrojnic navíc ročně o 1.177.700.000,- Kč více finančních prostředků. I když připočteme podíl jednotlivých krajů a obcí, tak je to stále nedostatečné. Takže o jakém zlepšování stavu, kdo hovoří?!

Všechna tato čísla lze ještě zasadit do jiného vztahu. A tím jsou finanční prostředky vyplácené na tzv. výsluhy. Komora velitelů požádala o informace, kolik činí výsluhové příspěvky příslušníků HZS? Z odpovědi, kterou Komora velitelů obdržela, vyplývá, že např. v roce 2015 byly výsluhové příspěvky vyplaceny 2.978 osobám v celkové výši 338.610.476,- Kč. Nejvyšší výsluhový příspěvek činil 57.064,- Kč. Porovnáním dotace poskytnuté na požární techniku a požární zbrojnice ve výši 310 mil. Kč s vyplacenými výsluhovými příspěvky ve výši 338 mil. Kč lze jen konstatovat, že vláda vynakládá o -28 mil. Kč méně výdajů na obměnu požární techniky u všech jednotek SDH obcí, než vynakládá na výsluhové příspěvky. Nechceme hodnotit oprávněnost těchto výsluhových příspěvků, protože ty jsou zakotveny v zákonu. Ale nelze přehlédnout, při srovnání těchto dvou výdajů, že na něco peníze jsou a na něco, tedy požární techniku, finanční prostředky nejsou. Bylo by dobré si uvědomit, že částka 338 mil. Kč postačuje k zabezpečení celoročního provozu 915 jednotek SDH obcí kategorie JPO II nebo JPO III (nebo 58% jednotek JPO II a JPO III z celkového počtu v ČR).

Porovnáním některých čísel, tedy některých výdajů, lze najít zajímavé souvislosti, se kterými by se mělo v rámci celé požární ochrany pracovat a v tomto kontextu výrazněji podpořit jednotky SDH obcí.  

Real time web analytics, Heat map tracking

Search