f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Řešení některých oblastí ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany

Název tohoto článku není náhodný. Řešení některých oblastí ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany odpovídá názvu materiálu č. 506, který byl schválen usnesením Vlády ČR dne 8.6.2016. Informaci k  tomuto materiálu projednávala vláda dne 14.6.2017. Seznámili jsme se s tímto materiálem včetně uvedených informací, které byly předloženy členům vlády a rádi bychom se podělili s veliteli jednotek sborů dobrovolných hasičů i samotnými hasiči o naše postřehy a návrhy týkající se zejména problematiky jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen jednotek SDH).

V návrhu tiskové zprávy k tomuto materiálu je uvedeno, že za splněné aktivity je možné uvést body: Autoškoly (řidičskáoprávnění pro členy jednotek SDH obce), Investiční dotace na požární techniku a požární zbrojnice jednotek SDH obcí a Státní neinvestiční dotace. Nelze souhlasit s tím, že se jedná o splněné aktivity, protože tyto oblasti ještě řešení nenašly.

 

V úvodu vládního materiálu je uvedeno, že „Řešení některých oblastí u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany bylo diskutováno i se spolky působícími na tomto úseku, zejména se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Jak uvedeme dále, dle našeho názoru je zřejmé, že Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nedostatečně komunikuje a nepředkládá taková témata, která jsou podstatná pro zřizovatele, velitele a členy těchto jednotek SDH obcí. Nedostatečně reaguje na změny, které jsou předkládány vládou a které naopak zhoršují podmínky pro zřizovatele a dobrovolné hasiče (jako např. současná změna zákoníku práce, kterou se mění i zákon o požární ochraně, jak je uvedeno níže). 

Komora velitelů se seznámila s výše uvedeným materiálem a informací ministra vnitra a dospěla k závěru, že opětovně zašle předsedovi vlády dopis, ve kterém uvede své postřehy, náměty a návrhy na řešení některých oblastí ve věci jednotek SDH obcí.

V uvedeném dopisu poukazujeme na některé oblasti, které jsou uvedeny ve vládním materiálu a týkají se jednotek SDH obcí, například na:

  • záměr zřízení centrální autoškoly v Jihlavě s požadovanými pořizovacími investičními náklady ve výši 87.8 mil. Kč a ročními provozními náklady ve výši 7,78 mil. Kč. Vidíme to jako neefektivní způsob vynakládání finančních prostředků. Protože jejich lepším využitím by bylo možné v krátké době zabezpečit v ČR jednorázově necelých 9.000 řidičských oprávnění a potom každoročně nejméně 770 těchto oprávnění,
  • nedostatečné investiční dotace na požární techniku a požární zbrojnice, které by pokrývaly alespoň prostou reprodukci. V současné době je nutné na přirozenou obměnu požárních automobilů investovat ročně 1,5 mld. Kč. Skutečnost je však třetinová. Současné tempo obměny požární techniky a její celkové podfinancování situaci nezlepšuje, ale naopak rok od roku se zhoršuje. To nejsou pocity, ale skutečnost podepřená právními předpisy , ze kterých vyplývají povinnosti pro zřizovatele těchto jednotek (např. vyhl č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, která určuje početní stavy a minimální vybavenost jednotek SDH obcí),
  • státní neinvestiční dotace, které navrhujeme změnit na paušální příspěvky podle kategorie jednotky, jak je to právně řešeno na Slovensku,
  • řešení odškodňování úrazů a vyrovnat výši plnění za případnou újmu na zdraví člena jednotky SDH obcí s příslušníky HZS. Rozdíl je po schválení služebního zákona více jak jeden milión korun,
  • na změnu zákoníku práce, kterou se mění zákon o požární ochraně v neprospěch členů jednotek SDH. Dosud podle § 80 zákona o PO případné poškození zdraví při činnosti (jakékoli) v jednotce SDH obce nebo požární hlídce odškodňoval  stát prostřednictvím hasičského záchranného sboru kraje. Podle této novely zákoníku práce bude stát odškodňovat jen poškození zdraví v případě činností podléhající operačnímu řízení (od vyhlášení poplachu po návrat na základnu) a HZS organizované a nařízené cvičení a odborná příprava. V tomto případě je novela nebezpečná a vystavuje nás, dobrovolné hasiče, velkému hazardu. Je proto na místě se ptát, jak budeme jako členové odškodňováni i v případě, že na takovou újmu nebude mít obec dostatek prostředků ve svém rozpočtu?

Celý text dopisu i vládní materiál je možné stáhnout níže:

 

Přílohy:

 

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Search