f t g m
  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

  • Úvod

Copyright 2020 - Custom text here

Co přinese strategický plán rozvoje úseku represe SH ČMS?

Dostal se nám do rukou "Strategický plán rozvoje úseku represe" Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen "Strategický plán" nebo "SP"), kterého jsme členem, a proto přinášíme krátký komentář.

Nejdříve obecně. Plánování, zejména strategické, je součástí nástrojů řízení, jak uvádí vysokoškolská i středoškolská literatura. Základní zásadou je, kdo řídí rovněž odpovídá. A zde to dosti kulhá. Není proto jasné, proč takový plán vzniká, když SH ČMS jednotky SDH obcí neřídí, ani nemá žádné nástroje, jak takový plán naplňovat.

Možným vysvětlením by mohl být nějaký politický záměr, který by však neměl být předmětem tohoto spolku. SP obecně popisuje problémy, které jsou známy široké hasičské veřejnosti mnoho roků. 

Strategický plán má celkem 19 stran. Název vcelku honosný, avšak k strategickému plánu má rozhodně daleko. Chybí zde zejména konkrétní termíny plnění uvedených úkolů a hlavně odovědné osoby za jejich realizaci. Osoby, jen jako kontaktní (možná i jako zpracovatelé), jsou zde uvedeny dvě. Ing. Jaroslav Salivar, náměstek starosty a Bc. Robert Kučera, vedoucí ústřední rady represe. Nelze také přehlédnout některé nepřesnosti, které by rada represe neměla s ohledem na svoji odbornost přehlížet. Chybí i hlubší analýza, která je nezbytná pro takový strategický plán.

Nyní jen k některý pasažím Strategického plánu. Již v úvodu je uvedeno: "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska plní na úseku požární ochrany zásadní úkoly ve prospěch jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Zapojuje se zejména tím, že pomáhá vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, podílí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí". Co SH ČMS plní za zásadní úkoly jednotek SDH? Jednotky přece plní to, k čemu jsou zřízeny! To je přesně popsáno v ust. § 70 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, ale to však plní ti, kteří jsou v souladu s právními předpisy zařazeni v jednotkách SDH obcí a hlavně jejich zřizovatelé, kteří činnost jednotek financují. Toto je ten zásadní a hlavně základní úkol!. Sdužení resp. spolek může pomáhat nebo se podílet v souladu s ust. § 74 a § 75 zákona č. 133/1985 Sb. o PO. Pokud by SH ČMS plnilo zásadní úkoly jednotky, jak samo uvádí, pak by za tyto úkoly neslo odpovědnost. Ale tu nenese žádnou. 

Zajímavá je i graficky uvedena "Organizační struktura represe SH ČMS", kde do nejnižšího základního článku, sboru dobrovolných hasičů, je zahrnut "Velitel sboru/Velitel jednotky". Z tohoto vyplývá, že veltel jednotky by měl být součástí organizační struktury SH ČMS, což neodpovídá skutečnosti.

V části "Vize" je uvedeno: "Naším úkolem je provedení zásadní změny napříč odvětvím represe největšího občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany v našem státě. Prvním krokem po sjezdu v roce 2015 byla změna názvu rad velitelů na rady represe". Změna, která byla provedena nemusí být šťastná, ale hlavně změna názvu nikdy nic nevyřešila. Represe ve výkladovém slovníku znamená: "potlačování, útisk, násilí, odveta; (psych.) vytěsnit něco z vědomí do nevědomí (např. nepříjemné vzpomínky, nepřijatelné popudy); (biol.) zabránění (nebo omezení) transkripci genu nebo syntéze proteinu, zvl. navázáním proteinu na tzv. operační gen (operátor)". V čem je název Represe lepší? Jen jsme se asi vrátili před rok 1989. Je otázka proč? Nic na tom nezmění, že nás Strategický plán poučuje o tom, že ...."represe nejsou jen velitelé! Represe se týká také strojní služby, chemické služby a technické služby. Je nejvyšší čas pojmout zmíněné záležitosti širokého pole represe dobrovolné požární ochrany na ústřední úrovni, pod jednu fundovanou radu." Rada represe však zaměňuje pojmy. Represe je přesně to, co uvádí výkladový slovník. Ale represí, kterou pravděpodobně myslí předkladatelé SP je výkon služby v jednotkách PO. A to je rozdíl. Zároveň SP požaduje vše podřídit jedné fundované radě. Ale není uvedeno, jak to chce rada naplnit.

Docela zajímavé tvrzení je dále uvedeno ve SP: "Názory o tom, jak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nemá mandát k diskusím o jednotkách SDH měst a obcí, je třeba umět radikálně zastavit již v jejich prvopočátku. To musí být rovněž úkolem rad represe." Až v tomto místě dostává smysl výkladový slovník pro název Represe. Slova jako "radikálně zastavit již v jejich prvopočátku" naplňují důvod, proč byla rada přejmenována. Ale taková slova padala před rokem 1989." Asi by bylo lepší, místo takových represivních slov, hledat a spojovat lidi k dosažení potřebného výsledku.

Dále jsou v SP uvedeny Základní body vize. Jsou to však obecné body. Mezi nimi je například bod "Opětovné zahájit vydávání dokumentu „Výcvikový rok". Co to však znamená? Je to ten výcvikový rok, který byl vypracován pro rok 2016? Byl zpracován tak, že byla jen přidána úvodní stránka SH ČMS k oznámení náměstka generálního ředitele HZS, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a byly vyhlášeny tak témata školení. Kromě titulní stránky, tak obsah tohoto oznámení obdrželi velitelé prostřednictvím HZS.

Lze v rozboru Strategického plánu pokračovat. Ale asi je to zbytečné. Myslíme si, že lze, i bez bombastického Strategického plánu, postupně navrhovat konkrétní, ale však zásadní témata a tak postupně a trpělivě zlepšovat podmínky členů v jednotkách sborů dobrovolných hasičů a samotných zřizovatelů.

Real time web analytics, Heat map tracking

Search